معرفی شرکت

شرکت مهندسین مشاور هفت اقلیم سپاهان در آذر ماه سال 1388 به ثبت رسید و فعالیت خود را به طور رسمی از فروردین ماه 1389 به طور رسمی آغاز نمود و اولین قرارداد خود را تحت عنوان بستر سازی در بافت های فرسوده شهر اصفهان با برگزاری همایش مدیران ومتولیان بافت های فرسوده در شهر اصفهان اجراء نمود.

این شرکت با بهره گیری از توان علمی و تجربی مؤسسین خود که سالها در بخشهای مختلف مدیریتی و علمی فعالیت نموده اند امید واراست بتواند با تلاش مستمر ،فضا و فرصتهای لازم را برای حضور خود و دیگر کارشناسان و مدیران از طریق خرد جمعی مهیا نماید

.govahinameh