فعالیت های علمی پژوهشی

- طراحی و راه اندازی پایگاه علمی پژوهشی مرمتگر (www.marematgar.ir)

 

snapshot marematgar


اهداف این پایگاه عبارتند از:

1-    عضویت مجریان مرمت و مرمت گران در سایت مرمت گر

2-    معرفی مرمت گران برتر به مجریان مرمت

3-    راه اندازی سایت های اختصاصی برای پیمانکاران و مرمت گران در حوزه مرمت

4-    معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به مالکان و سرمایه گزاران بخش خصوصی در رابطه با حفظ و احیاء بناهای تاریخی

5-    معرفی خانه ها و بناهای تاریخی جهت سرمایه گزاری

6-    تبلیغات فروشندگان ادوات و مصالح مورد نیاز در پروژه های مرمتی

7-    معرفی روشهای مرمتی و حفاظتی با استفاده از تجارب و پژوهش های داخلی و بین المللی

 

- طراحی و راه اندازی پایگاه علمی پژوهشی مرمتگر (www.ufi-ngo.ir)

 

snapshot ufi

 
اهداف این پایگاه عبارتند از:

1-   ایجاد بانک اطلاعات مرجع در حوزه شهری

2-   بررسی اقدامات انجام شده در کشور در حوزه مدیریت شهری

3-   بررسی اقدامات انجام شده در جهان در حوزه مدیریت شهری

4-   شناسایی عوامل مؤثر در روند کاهش یا افزایش توسعه شهری

 

- طراحی و راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی و هم اندیشی مدیران و متولیان بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی

 

imbf.ir