اهداف

  - ارتقاء دانش فردی و جمعی کارشناسان شرکت با آموزشهای مداوم جهت تامین منابع انسانی کار آمد

 

 - ایجاد بانکهای اطلاعاتی وفن آوری اطلاعات با جمع آوری ،طبقه بندی مطالب و موضوعات مرتبط با بافتهای شهری

 

(بافتهای فرسوده و تاریخی)، میراث فرهنگی وتجارت الکترونیک(IT)

 

- تهیه و ارائه نرم افزارهای مدیریتی در جهت بهروری سیستم های موردنیاز و تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی

 

- تحقیق و توسعه در زمینه نیازهای آینده بر اساس پتانسیل ها،استعدادها و ظرفیتهای موجود در کشور

 

- تعامل و همکاری با جوامع بین المللی در زمینه های فوق الذکر