راهکارها و پیشنهادات صنعت گردشگری شهری

راهکارها و پیشنهادات صنعت گردشگری شهری

راهکارها و پیشنهادات صنعت گردشگری شهری

1-      تأکید بر برنامه ریزي اجتماعی- اقتصادي- فرهنگی- خدماتی به گردشگران شهري به صورت مستمر نه فقط در زمان هاي خاص از سال، با همکاري بخش هاي مختلف مدیریت اجرایی شهر و میراث فرهنگی شهرها و کلانشهرها.

2-      تأکید بر توسعه عمران شهري و ایجاد خیز در جهت نوسازي بافت فرسوده شهر و حوزه گردشگري شهري، همراه با مشارکت بخش خصوصی، دولتی، حکومتی، و ارائه تسهیلات بسیار مناسب به افراد مشارکت کننده در توسعه این حوزه پایدار شهري.

3-      تأسیس و بازسازي مجموعه هاي گردشگري، تفریحی در حوزه شهر و حومه شهر با مشارکت بخش خصوصی و حکومتی یا دولتی.

4-      رقابت مدیریت اجرایی کلانشهرها، در جهت برپایی نمایشگاه هاي متنوع، المپیادهاي مختلف( ملی- منطقه اي- بین المللی)، همایش هاي ملی و بین المللی و منطقه اي. استفاده از فرصت هاي مناسب در زمان این فعالیت ها براي معرفی جاذبه هاي گردشگري شهري.

5-      ارائه نیازمندي هاي متنوع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، خدماتی به گردشگران در قالب شیوه هاي متنوع اطلاع رسانی.

6-      تقویت مشارکت بخش خصوصی و شهروندان در جهت رشد بخش هاي مختلف گردشگري شهري و جلوگیري از عدم انحصاري بودن این بخش ها در دست نهادهاي حکومتی.

7-      ایجاد بسترهاي آمایشی مختلف در جهت توسعه پایدار گردشگري شهري، با توجه به حمایت هاي همه جانبه مدیریت گردشگري شهري.

8-      -8 ایجاد بسترهاي لازم براي رفع نیازهاي تفریحی و فراغتی گردشگران شهري ( فضای سبز- بوستان ها- پارکها- شهربازي هاي سنتی و مدرن-مراکز خرید مجهز و مدرن در نقاط مختلف شهر).

9-      وجود تسهیلات و امکانات حمایتی از بخش خصوصی در گسترش موارد اشاره شده در شماره 8 و جلوگیري از انحصاري بودن این فضاها در دست عده اي خاص.

10-  احیا و بازسازي جاذبه هاي تاریخی، فرهنگی شهر و توسعه همه جانبه میراث شهري.

11-  توسعه گسترش فضاهاي مدرن چون بسط مراکز فرهنگی، تئاتر- سینماها، کنسرت هاي (ملی- منطقه اي- محلی)، میادین نمادین شده شهر، تلفیق و ترکیب سنت و مدرنیته در حوزه بازسازي فضاهاي گردشگري شهري.

12-  ایجاد فعالیت هاي تفریحی و فراغتی، مهییج، پویا، انعطافی، با برنامه ریزي هاي مدرن و مکانیکی از سوي مدیریت شهري براي جذب گردشگر شهري.

13-  تربیت نیروي متخصص در جهت بهره برداري تورهاي گردشگري شهري، راهنمایان تورهاي شهري و حومه شهرها.

14-  گسترش کیوسک هاي اطلاعاتی گردشگري در نقاط مختلف شهر در طی سال و تعبیه افزایش دستگاهاي مکان یابی براي گردشگري شهري.

15-  ایجاد پژوهش هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، در حوزه گردشگري و حمایت همه جانبه در بسط پایداري توسعه گردشگري شهري از نتایج پژوهشی و برنامه ریزي هاي متنوع براساس یافته هاي اینگونه تحقیقات.

16-  ایجاد تغییر نگرش هاي مسئولان و شهروندان نسبت به گردشگران شهري، براي جذب پایدار توریسم شهري.

17-  ایجاد راهکارهاي مناسب براي تقویت حل مشکلات گردشگري و کنترل معضلات" کنترل ترافیک- تخریب فضاي سبز- عدم امنیت گردشگر، نحوه ارائه خدمات به توریسم، حمل و نقل داخلی و خارجی به گردشگر و...".

18-  ارائه مدیریت اجرایی مناسب براي ارائه اطلاعات صحیح از اماکن تاریخی، فرهنگی به گردشگر.

19-  رفع ناهماهنگی ها در جهت ارائه خدمات و برنامه ریزي هاي متنوع به گردشگر شهري و مسئول بودن تمام نهادهاي متولی نسبت به ایجاد هرگونه مشکل و تلاش همه جانبه نهادهاي متولی براي حل مشکلات و مسائل گردشگران شهري.

20-  مسئولیت پذیري و پاسخگویی تمام نهادهاي موثر در این حوزه براي ارائه هرگون خدمات مناسب به گردشگر، در جهت توسعه پایدار توریسم شهري.

21-  تلاش در جهت شکل گیري مناسب پروسه فرایندهاي اطلاعاتی به گردشگر شهري.

22-  کنترل اطلاعات و جلوگیري از اطلاعات ناقص در زمینه هاي مختلف این حوزه به گردشگر.

23-  طراحی وبلاگها، سایت هاي گردشگري مجازي، رسانه اختصاصی به معرفی جاذبه هاي گردشگري از جمله توریسم شهري به صورت محلی- منطقه اي- ملی و بین المللی.

24-  حمایت از مشارکت بخش خصوصی- انجمن ها و سازمان هاي مردم نهاد در قالب ارائه دستاوردها- فعالیتهاي فرهنگی محلی به گردشگر شهري.

منابع

تأملی بر گردشگري شهري در ایران و ارائه راهکارهایی در جهت توسعه پایدار این صنعت شهري، محمد حسن شربتیان، مربی پیام نور خراسان جنوبی،هیئت علمی پیام نور خراسان جنوبی.

گردآورنده: کلانتری

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن