ابعاد گوناگون فرسودگی

 

 

ابعاد گوناگون فرسودگی از این قرارند:

فرسودگی کالبد ی سازه ای:
فرسودگی ممکن است از افت کیفیت کالبدی یا سازه ای بنا باشد. این وضع با قرار گرفتن بنا در مسیر افت کیفیت ناشی از گذشت ایام، تاثیر آب و هوا، جابه جايی زمین، ارتعاشات ناشی از رفت و آمد اتومبیل ها یا نگهداری نامناسب و نامطلوب به وجود می آید.

 

فرسودگی کارکردی:
فرسودگی همچنین می تواند از کیفیت های کارکردی بنا به گستره ناشی شود. ممکن است بافت بنا دیگر برای کارکردی که به خاطرش طراحی شده، یا برای استفاده جاری مناسب نباشد. بنا در این حالت با استانداردهای روز یا شرایط متصرف یا متصرفان بالقوه تطبیق نمی کند. این عدم کارایی می تواند به خود بافت بنا مربوط باشد. فرسودگی کارکردی همچنین ممکن است از ویژگی های گستره ناشی شود. عدم کارایی می تواند از عوامل خارجی ناشی شود که کارکرد بنا به آنها متکی است.

 

فرسودگی در تصویر ذهنی:
فرسودگی در تصویر ذهنی محصول تلقی و برداشت تصویر ذهنی بنا یا گستره است. در گذر زمان، با ایجاد تحول در محیط انسانی، اجتماعی، اقتصادی یا طبیعی، بافت بدون تغییر تاریخی در انتظار مردم امروز تناسب خود را با نیازهایی که در خدمت آن است، از دست می دهد. این برداشت یک داوری ارزشی است و ممکن است در واقعیت فاقد جوهره واقعی باشد.

 فرسودگی قانونی و رسمی:
فرسودگی قانونی نیز وجود دارد. این نوع فرسودگی به ابعاد کارکردی و کالبدی ربط پیدا می کند و مثالا هنگامی روی می دهد که یک بنگاه عمومی استانداردهای حداقلی را برای کارکرد تعیین می کند. از این قرار است که روابط استانداردهای جدید بهداشت و ایمنی، آتش سوزی یا مقررات ساختمانی، ممکن است یک بنا را محکوم به فرسودگی کنند.

فرسودگی مکانی:
فرسودگی مکانی اساساً از ویژگی های فعالیت های کارکردی در داخل گستره مورد بحث است. هنگامی که بنا ساخته می شود، مکان آن با توجه به میزان دسترسی به سایر کاربر یها و خدمات مکمل و مورد نیاز آن و همچنین امکانات حمل ونقل و غیره انتخاب می شود، اما ممکن است مکان انتخاب شده در طول زمان و در ارتباط با فعالی تهایی که بنا با توجه به آنها ساخته شده است، فرسوده شود.
این شکل فرسودگی همچنین ممکن است بر اثر نقل مکان محله های مرکزی تجاری روی دهد. ساختمانها نه به این دلیل که عمر فیزیکی شان به پایان آمده است، بلکه به این دلیل با خاک یکسان می شوند که عمر اقتصادی باقی مانده آنها را محدود پنداشته اند.

فرسودگی نسبی یا اقتصادی:
در اغلب موارد عملی، فرسودگی یک مفهوم مطلق نیست، بلکه در ارتباط با سایر ساختما نها و گستره ها همیشه مفهومی نسبی است. به این اعتبار، مفهوم فرسودگی نسبی یا اقتصادی مطرح می شود.

کلانتری
ارشد اقتصاد
منابع
ساماندهی بافت فرسوده شهر میاندواّب، جلد اول، 1386 : 18 .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن