ويژگي بافتهاي فرسوده

- فرسودگي كالبد

- عدم دسترسي به درون بافت

- فقدان تاسيسات زيربنايي مناسب

- مشكلات زيست محيطي و بالا بودن حجم آلودگي

- كمبود امكانات گذران اوقات فراغت

- فقر و محروميت

- آسيب پذيري در برابر زلزله

- سرانه كم خدمات

- جمعيت فوق العاده (تراكم بالاي جمعيت)

- تراكم ساختما نهاي كم دوام

- ناامني و معضلات اجتماعیمعيارهاي تعيين بافتهاي فرسوده

- بلوک هايي که بيش از 50 درصد ابنيه آن ناپايدار و فرسوده باشد،

- بلو کهايي که بيش از 50 درصد معابر آن کمتر از 6 متر باشد،

- بلوک هايي که بيش از 50 درصد ابنيه آن کمتر از 200 متر مربع باشد)عرب احمدي، 1386 : 17)ويژگيهاي عمومي بافتهای فرسوده

- عمر ابنيه: بيش از 80 درصد از ساختمان ها در اين گونه بافت ها داراي قدمتي بيش از 50 سال مي باشند يا اگر در 50 سال اخير ساخته شده باشند فاقد رعايت استانداردهاي فني هستند به گونه اي که غيراستاندارد بودن آنها از ظاهر ساختمان قابل تشخيص است. ابنيه اين بافت ها عمدتاً قدرت مقاومت در مقابل زلزله اي با شدت متوسط را ندارند.

- دانه بندي: ابنيه مسکوني واقع در اينگونه بافت ها عمدتاً ریزدانه بوده و مساحت عرصه آنها به طور متوسط کمتر از 200 مترمربع مي باشد.

- نوع مصالح: مصالح به کار رفته در اينگونه بافت ها عمدتاً از انواع خشتي، خشت و آجر و چوب و يا آجر و آهن بدون رعايت اتصالات افقي و عمودي و فاقد سيستم سازه اي مي باشند.

- تعداد طبقات: اکثر ابنيه در بافت هاي فرسوده يک يا دو طبقه هستند.

- وضعيت دسترسي ها: بافت هاي فرسوده که عمدتاً بدون طرح قبلي ايجاد شده اند از ساختاري نامنظم برخوردارند و دسترسي هاي موجود در آنها عمدتاً پياده مي باشد به گونه اي که اکثر معابر آن بن بست يا با عرض کمتر از 6 متر بوده و ضريب نفوذپذيري در آنها کم است.

- وضعيت خدمات و زيرساخت هاي شهري: بافت هاي فرسوده به لحاظ برخورداري از خدمات، زيرساختها و فضاهاي باز، سبز و عمومي دچار کمبودهاي جدي اند، مداخله در اين گونه بافت ها از نوع تجميع و نوسازي خواهد بود.
علل و پیامد فرسودگي

اصولا فرسودگي به كالبد منحصر نمي شود بلكه معرف وجود شرايطي است كه زندگي انسان را در ابعاد مختلف تهديد مي کند.
به گونه اي كه به نظر مي رسد تداوم اين روند در بافتهاي فرسوده خود به منزله زلزله اي فاجعه آميز است كه نسل هاي آينده را نشانه گرفته است.
اين شرايط مواردي همچون ميزان بالاي جرايم، وجود معضلات اجتماعي، وجود فقر اقتصادي، نبود زيرساخت هاي مناسب كالبدي، آسيب پذيري در برابر زلزله، عدم امكان امداد رساني مناسب در مواقع بحران و بسياري موارد ديگر را شامل مي شود.
چنين شرايطي همواره جنوب شهر و بافتهاي فرسوده آن را مورد تهديد جدي قرار داده، ضمن تبديل به يك شهر دو قطبي، شكافي عميق ميان مناطق جنوبي و شمالي شهر پديد آورده است.
 
با اين وجود نوسازي بافتهاي فرسوده با دشواري جدي روبه روست كه علل مختلفي از جمله موارد زير را دربرمي گيرد:

- نابرابري اقتصادي اجتماعي و دو قطبي شدن شهر: قرار گرفتن بافت هاي فرسوده در قطب كم بهره(غفلت نسبت به تحقق عدالت اجتماعي كه زمينه ساز نابرابري فرصت هاي رشد و بالندگي است).
- الگوي برنامه ريزي شهري كالبد محور: كه موجب كمبود و نامطبوع بودن فضاهاي خدماتي و مدني در بافت هاي فرسوده شده است.
- پايين بودن نسبت سطح معابر: كه موجب كاهش ميزان دسترسي دروني و بيروني بافت هاي فرسوده مي شود.

- پايين ماندن ارزش املاك: كه باعث تقويت چرخه فقر و فقدان توجيه اقتصادي براي نوسازي مردمي در اين مناطق مي شود.

- كمبود خدمات شهري: كه موجب كاهش سرانه هاي زيستي و افزايش آسيب ها و محروميت ها شده است.

- نازل بودن كيفيت ساخت: كه فرسودگي زودرس اين مناطق را به دنبال داشته است.
کلانتری
ارشد اقتصاد
منابع
ماهنامه اطلا ع رسانی، آموزشی و پژوهشی شماره پنجا ه وچهارم دي 1389، مفهوم بافت فرسوده و ویژگی های آن، فاطمه اديبي سعد ي نژاد.

 

 

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه کردن